Stowarzyszenie Zwykłe Organizacja Ekologiczna
EKOLOGICZNA STARCZA
Poznaj nas i dołącz do nas

O nas


Cele Statutowe Stowarzyszenia

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego miejscowości Starcza, gminy Starcza oraz gmin ościennych.
Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.
Współdziałanie w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, mieszkaniowej oraz innej infrastruktury technicznej gminy Starcza, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji mających wpływ na środowisko.
Czynne uczestnictwo w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Starcza oraz innych planów i programów społeczno-gospodarczych miejscowości Starcza, gminy Starcza, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
Współdziałanie w zakresie rozwoju nauki, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży rozwijające świadomość ekologiczną.
Uczestnictwo w przedsięwzięciach proekologicznych gminy Starcza.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.


Stowarzyszenie realizuje cele poprzez


Podejmowanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej.
Racjonalne kształtowanie lokalnego środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i innych sprawach dotyczących rozwoju czy też budowy, bądź przebudowy lokalnej infrastruktury technicznej oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Starcza.
Aktywny udział opiniodawczy przy opracowywaniu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego czy też planów i programów społeczno-gospodarczych gminy.
Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów i innych imprez proekologicznych.
Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania, władzami oraz organizacjami lokalnymi.
Inne działania realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia.


Nasze Inicjatywy

 • Marzec 2017

  Powstanie

  Powstało 30 Marca 2017r na bazie spontanicznego protestu społecznego przeciw planowanej inwestycji uderzającej w spokój i bezpieczeństwo mieszkańców,

 • Wrzesień 2017

  Spotkanie z Radnymi i Wójtem

  Spotkanie miało na celu prezentacje Stowarzyszenia Radzie Gminy i Wójtowi, celów , spostrzeżeń. Główna dyskusja obejmowała kwestie utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. W załączeniu prezentacja przygotowana przez Stowarzyszenie na spotkanie...

 • Październik 2017

  Rewitalizacja Gminy Starcza

  Stowarzyszenie Zostało Stałym Członkiem Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego przez Wójta Gminy Starcza. Angażując się w spotkania, spisanie pomysłów działań na rzecz rewitalizacji Gminy.
  Organizacja konkursu plastycznego dla Uczniów Szkoły Podstawowej

 • Grudzień 2017

  Komunikacja z mieszkańcami

  Na bazie rozwiązań stosowanych przez inne gminy Stowarzyszenie przedstawiło Panu Wójtowi i Radzie Gminy możliwości niskokosztowego rozwiązania pozwalającego informować/przypominać mieszkańcom drogą SMS o ważnych wydarzeniach. W odpowiedzi Pan Wójt potwierdził rozpoczęcie analiz odnośnie możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania....

 • Styczeń 2018

  Gazyfikacja Rudnika Małego

  Z inicjatywy Stowarzyszenia 9tego Stycznia odbyła się prezentacja Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawiająca proces inwestycyjy, formalności, koszty i terminy związanych z przyłączeniem do sieci gazowej. W załączeniu przedstawiamy :

 • Luty 2018

  Gazyfikacja Własnej, Starczy, Klepaczki

  Z inicjatywy Stowarzyszenia w lutym odbędzie się prezentacja Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawiająca proces inwestycyjy, formalności, koszty i terminy związanych z przyłączeniem do sieci gazowej dla Starczy, Własnej, Klepaczki - Zaproszenie na spotkanie wraz z jego terminem zostanie ogłoszone w ciągu nastepnych 2 tygodni.

 • I kwartał 2018

  Konferencja ws. zagospodarowania terenów przy autostradzie

  Starostwo Powiatowe odpowiedziało pozytywnie na wnioski naszego Stowarzyszenia i planuje zorganizować w I kwartale 2018 roku konferencje na temat wymiany najlepszych doświadczeń w temacje zagospodarowania terenów przyautostradowych.Pismo.

 • Skontaktuj się z nami mailem lub przez Facebook i Dołacz do Nas!

Zapraszamy do współpracy Wszystkich mieszkańców Gminy!


Jeśli nie chcesz czekać aż rzeczy "same", "kiedyś", "w końcu" zmienią się na lepsze - dołącz do nas!


Jeśli masz pomysły na poprawę warunków życia w Gminie lub widzisz, że w innych Gminach o podobnym potencjale sprawy dzieją się szybciej lub efekty są lepsze - nie czekaj, dołacz do nas - wspólnie pomożemy Władzom Gminy poprawiać okolicę.


Bez względu, czy jeśli jesteś rodowitym mieszkańcem Gminy lub sprowadziłeś się do Gminy aby uciec od smogu i miejskiego zgiełu - żeby w spokoju i w czystej okolicy spędzać wolne chwilę i wychowywać dzieci - dołacz do nas!


W razie zainteresowania przyłączeniem się do Stwowarzyszenia prosimy o kontakt mailowy lub przez Facebook


Copyright © Ekologiczna Starcza 2018